Spillemidler til kart

Det kan søkes om tilskudd fra spillemidlene til:
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Ordinære nærmiljøanlegg
Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Se mer om det generelle: her

Prosessen med spillemidler til anlegg/kart i korte trekk (overordnet for å oversikt):

1. Kartet skal være på kommunal plan for idrett, friluftsliv og nærmiljø
For at kartet skal stå på kommunal plan må klubben ha levert kartplaner til o-kretsen.

2. Anmelde terrenget til krets, og få anbefaling om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

3. Få idrettsfunksjonell forhånds godkjenning av kommunen

4. Innhente anbud fra aktør(er)/kartprodusenter

5. Skrive søknaden om spillemidler, mva. presiseres.

6. Søke kommunen innen en angitt frist (denne fristen varierer fra kommune til kommune

Det meste er beskrevet: her

Bestemmelsene finner en: her

På side 10 står det om frister.

Fra side 40 beskrives nærmiljøanlegg.

Det er vanlig å sette opp dugnad på administrasjon som 5% av totalkost for kartet.

Mer detaljert beskrivelse
Skal det søkes om spillemidler, er det en forutsetning at anlegget inngår i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet (kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet).

1 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Nyanlegg
Første gangs søknad om spillemidler kalles «nyanlegg». For orienteringsidretten er dette konkurransekart. Turkart kommer også inn under denne anleggstypen. Søknadsbeløpet er i utgangspunktet 33 % av godkjent kostnadsberegning, i enkelte deler av landet kan klubbene søke om en høyere andel.

For utarbeidelse av nye kart gjelder regelen om at godkjent kostnad minst må være kr 75 000, med laveste tillatte søknadssum kr 25 000 (2010).

Rehabilitering
Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som gir en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

Når det gjelder orienteringskart og turkart er det «rehabilitering» når det søkes om spillemidler til et anlegg som tidligere har fått tilskudd fra spillemidlene. Det kan søkes om midler etter 10 års bruk.

Det kan gis spillemidler til rehabilitering av orienteringskart med godkjent kostnadsramme fra kr 75.000, dvs. laveste tillatte søknadssum kr 25 000 (2010).

2 Ordinære nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder, i følge Departementets definisjon.

Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Klubbene kan søke om tilskudd til skolegårdskart og nærområdekart, søknadsbeløpet er 50 % av kostnadsoverslaget. Nedre grense for tilskuddsbeløp er kr 10 000.

Krav til søknadene
For at søknaden skal bli godkjent, og ikke komme i retur, må søknaden ha noen obligatoriske vedlegg.

Forhåndsgodkjenning.
Orienteringskart skal idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjennes av kommunen og følge Norges Orienteringsforbunds kartnormer. Det skal i tillegg foreligge en terrengfordelings-bekreftelse fra den o-krets kartet ligger i, og kontrollør skal være oppnevnt.

Anleggs- eller kartrådet i kretsen attesterer at terrenget ligger innenfor grensene til o-kretsen. Rådet skal heller ikke ha noe å bemerke til de foreliggende planene og bekrefter at kartprosjektet ikke er i konflikt med andre planlagte eller eksisterende o-kart og anbefaler kartet utgitt.

Detaljert kostnadsoverslag.
Kostnadsoverslaget skal være satt opp på en slik måte at det lar seg kontrollere. Arealet i søknaden må referere til de foreliggende planer. Totalkostnaden for anlegget må oppgis.

Kostnadsoverslaget må være så detaljert at de arbeider som skal utføres på dugnad kan spesifiseres.

Administrasjonskostnader kan maksimalt utgjøre 5 % av godkjent kostnadsoverslag.

For o-kart hentes det inn pristilbud på konstruksjon, synfaring, rentegning og trykking. Disse tilbudene brukes som kostnadsoverslag.

Redegjørelse og legitimasjon for de enkelte poster.

Finansieringsplanen skal ha dekning for anleggets samlede kostnader. Det skal være bekreftelser på alle postene i finansieringsplanen bortsett fra selve søknadssummen.

Egenkapitalen skal bekreftes ved kontoutskrift fra bank.

Kommunalt tilskudd må være bekrefta med kopi av vedtaket.

Private tilskudd som pengegaver eller rabatter, skal være bekrefta ved undertegnet gavebrev.

Dugnader redegjøres for i egen dugnadsoversikt utarbeidet med utgangspunkt i de arbeider som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad. Dugnadsarbeidet prissettes til den verdi arbeidet er beregna til i kostnadsoverslaget, men det er ikke anledning til å beregne moms på dugnad.

Driftsplaner og driftsbudsjetter.
Vedlegget skal inneholde plan for drift, bruk og vedlikehold, i tillegg til driftsbudsjetter for anlegget. For orienteringskart omtales hva kartet skal brukes til, dvs. hvilke løp som er planlagt, turorientering, hvilke skoler som kan bruke kartet osv. Det vil være en fordel om bruken kan tallfestes.

Søknadsprosedyre
Kommunen fastsetter egne søknadsfrister, så disse varierer fra kommune til kommune, det vanlige er 15. november.

Fylkeskommunene skal ha søknadene med kommunens prioritertering innen 15. januar.

Departementet skal ha oversikt over godkjente søknader innen 15. mars.

Rammetilskuddene for tilskuddspostene blir meddelt fylkeskommunen innen 1. mai.

Fylkeskommunen fordeler rammetilskuddene for tilskuddspostene og sender melding til Departementet innen 1. juli.

Hovedsponsorer