Søke tilskudd fra NOF

På denne siden kan du søke ulike tilskudd fra Norges Orienteringsforbund og andre organisasjoner.
 

Aktivitetstilskudd klubb og krets 2016

Søknadsfrist 15. mars !

Informasjonsskriv om søknadsprosedyre og grunnlaget for tilskudd til både klubber og kretser finnes i skriv  som kan lastes ned fra mappen "Tilskudd 2016"  i høyre meny. 
Der finnes også ytterligere informasjonsskriv om strategi 2020 og satsingstiltak i 2016.

- Både klubb og krets skal benytte elektronisk søknadskjema i Questback. Link til søknadskjema : HER
- I tillegg til søknadskjema alle søkere sende tiltaksplan på e-post til lene.kinneberg@orientering.no .  Mal for tiltaksplan klubb og krets med utfylt eksempel kan lastes ned fra mappen "Tilskudd 2016"  i høyre meny.

Tilskuddsområdene:
Generelt skal tilskudd bidra til å bygge opp under tiltak som sikrer flere aktive medlemmer og økt aktivitet i målgruppen 6-25 år. Tiltak som rekrutterer og beholder unge utøvere vil derfor være prioritert.

Klubber kan søke tilskudd til klubbtiltak innen rekruttering, barn- og ungdom, kompetanse, integrerings funksjonhemmede, skole, Finn Fram, turorientering.

Kretser kan søke tilskudd til o-troll leire, Hovedløpsprosjektet, kretsaktivitet/samlinger 17-25, kompetansetiltak.   

 Nærmere beskrivelse av tiltaksområdene i vedlagte skriv i høyre meny.

Har du spørsmål kan du kontakte: lene.kinneberg@orientering.no


Oppstartsmidler

I forbindelse med strategi 2020 og arbeidet for økt rekruttering, har forbundsstyret vedtatt å sette av 200 000,- i 2016 til oppstartsmidler for aktivitet i nye områder, såkalte «hvite flekker». Dette dreier seg om områder der det er lite/ingen orientering i dag, eller områder som tidligere har hatt orienteringsaktivitet, men som i dag ligger brakk. 

Nyoppstartede og revitaliserte klubber kan søke om inntil 20 000,-. Kretser kan søke om inntil 60 000,- for større prosjekter. Søknadsfrist er 1. april 2016. Se vedlegg.

Vedlegg: PDF-format - word-format  


ANDRE SØKNADSBASERTE ORDNINGER

Spillemidler til utstyr 

Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning til utstyr, der de tildeler klubbene midler inntil 33% av utstyrets kostnad. De siste årene har tildelt beløp ligget på mellom 20 – 25% av utstyrets kostnad. 

Søknadsberettiget utstyr: Norske o-klubber kan søke på følgende:

  • MTR (minitimerecorder), startenhet, målenhet, postenhet, løperbrikke (ikke personlige) og arrangementstelt NB!! Det er ikke anledning til å søke midler til annet utstyr enn dette.

 Innkjøpsperiode:  Fra 1. januar i søknadsåret til om lag 1. mars påfølgende år.

 Informasjon :  Informasjon om ordningen og søknadsprosedyrer sendes til klubbleders e-post adresse (hentet fra Sportsadmin) i september hvert år.

 Søknadsperiode: Klubbene søker i Norges Idrettsforbunds nettbaserte søknadsskjema som er åpent i oktober måned hvert år.

 Dokumentasjon: Klubbene må dokumentere innkjøp av utstyr til Norges Orienteringsforbund innen om lag 1. mars. De klubber som har søkt midler vil få informasjon om dette i løpet av januar.

 Utbetaling: Utbetaling vil foregå etter at alle klubber som har blitt tildelt midler har dokumentert sine innkjøp. Utbetalingen vil skje til klubbens konto som er lagt inn i Sportsadmin og finne sted primo april.

 Spørsmål: Kontakt Vigdis Hobøl, vigdis.hoboel@orientering.no   

 

Midler fra Sparebankstiftelsen

Støtte til friluftstiltak og andre aktivitetstiltak.
Mer informasjon finnes under http://www.sparebankstiftelsen.no
Søknadsfrist årlig : 1. februar og 1. september.

 

Voksenopplæringsmidler (VO-midler)

Forbund, kretser og klubber som arrangerer kurs med godkjent kursbeskrivelse kan få utbetalt voksenopplæringsmidler for gjennomført kurs. Forutsetningen er at kurset er registrert i www.Sportsadmin.no. Mer informasjon kan leses på:https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Brukerveiledninger  . Les også informasjon: her

 

Søknad om momskompensasjon på anlegg

Anleggseiere kan søke om kompensasjon av merverdiavgift, ved investering i orienteringskart. Søknadsfrist blir satt av NIF hvert år. Minstegrensen for søknad er kr. 15.000 i merverdiavgift.
Søknader sendes elektronisk via denne linken
http://kkd-idrettsanlegg.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=92

 

Momskompensasjon for varer og tjenester

Det kompenseres for de kostnader som frivillige organisasjoner har ved kjøp av varer og tjenester. Det som skal rapporteres er de totale driftskostnadene. Innrapporteringa skal gjøres av idrettslagene. Søknadsfrist blir satt av NIF hvert år.
Les mer i : Forskrift om mva. for frivillige organisasjoner. ( se dokumenter )

 

Gjensidigefondet

Gjensidigefondet skal stimulere lokalsamfunnet gjennom å yde tilskudd til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.  Nærmere informasjon om søknadsprosess finner du på gjensidigestiftelsen.no

 

Skolekartprosjekt - NOF

Det er ingen søknadsordninger for klubber på dette området i 2015. Det skal i kommende periode arbeides mot Kunnskapsdepartementet der målsettingen er å få til finansiering av skolekart ved alle landets skoler. En spørreundersøkelse mot grunnskolen ble gjennomført i 2011

Hovedsponsorer