Forbundsstyret

Forbundsstyret består av president, visepresident, tre styremedlemmer med særskilt fagansvar, et frittstående styremedlem og to varamedlemmer.

 

Forbundsstyret møtes 8-10 ganger pr år. Saker som ønskes behandlet sendes til administrasjonen senest to uker før styremøte.

I bunnen av siden ser du protokoller fra styremøtene i 2015 og 2016.

Forbundsstyret består av:

President

Astrid_W_K-150.jpg
Astrid Waaler Kaas
Adresse: Lillevannsveien 26, 0788 OSLO 
Mobil:  +47 41 40 74 47
Epost:  astrid@dakas.no

Visepresident

Per_Olav_A-150.jpg
Per Olav Andersen
Adresse: Steinlia, Asak, 1785 Halden
Telefon mobil: +4791886082
Epost: per.olav.andersen@gmail.com


Styremedlem med særskilt ansvar for turorientering og IT:

 Sondre Sande Gullord-150.jpg

Sondre Sande Gullord
Adresse: Ragna Nielsens vei 20-02, 0592 Oslo
Mobil: 957 93 324
E-post: ssgullord@gmail.com
 
Styremedlem med særskilt ansvar for landslag og toppidrett:

Norge_Kaas-150.jpg
Dag Kaas
Adresse: Lillevannsveien 26, 0788 OSLO 
Telefon hjemme:
Telefon mobil:  91815240
Epost: dag@dakas.no

Styremedlem med særskilt ansvar for arrangement, teknikk og lovverk:

PerEinar1-150.jpg

Per Einar Pedersli 
Adresse:  Skarsleite 32, 7089 Heimdal
Telefon hjemme: 72847635
Telefon mobil: 99470205
Epost: per.pedersli@vegvesen.no 

Styremedlem med særskilt ansvar for bredde og opplæring:

 Gunhild_B-150.jpg

Gunhild Bredesen
Adresse: Husbyveien 119, 7655 Verdal
Telefon: 99575708
E-post: gunhild.bredesen@levanger.kommune.no

Varamedlem

Kjell_Einar_A-150.jpg

Kjell Einar Andersen
Adresse: Vestgårdveien 3, 1735 Varteig
Telefon hjemme:  91616740
Telefon mobil: 91616740
Epost: kean@sarpsborg.com

Varamedlem

Ida Kierulf Dirdal-150.jpg

Ida Vår Kierulf Dirdal
Adresse: Støperiveien 42, 3267 Larvik
Telefon mobil: 41144844
Epost: ida@konkylie.no

 

 

 

Styrets oppgaver

(fra Forbundets lover)

Norges Orienteringsforbund ledes og forpliktes av Forbundsstyret, som er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene.

Forbundsstyret skal:
1) Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2) Forestå forbundets daglige ledelse, representere dette utad og utøve dets faglige myndighet.
3) Påse at NOFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på Forbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Forbundstyret skal videre påse at NOF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. Jfr. NIFs lov § 2-17.
4) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
5) Oppnevne medlemmer av råd og utvalg etter oppdrag fra Forbundstinget eller som Forbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat, instrukser og retningslinjer for disse.
6) Vedta delegeringsreglement.
7) Inngå avtaler om mediarettigheter knyttet til orienteringsaktiviteter, jfr. § 18 og NIFs lov § 14-2.
8) Bestemme administrasjonsordningen, ansette generalsekretær, fastsette lønn og arbeidsinstrukser for de tilsatte og bestemme hvem som kan forplikte forbundet økonomisk.
9) Fastsette regler og satser for tillitsvalgtes godtgjørelse, jfr. § 6.
10) Oppnevne representanter til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til IOFs styre og underliggende komitéer.
11) I samråd med norsk medlem av IOFs styre og komiteer diskutere NOFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske og idrettsfaglige saker.
12) Følge opp saker om forgåelser og overtredelse av dopingreglene i henhold til NIFs lov kapittel 11 (Straffebestemmelser) og 12 (Doping), jfr § 9.
13) Ha det overordnede ansvar for utarbeiding av terminliste.
14) Bestemme tid, sted og deltakerantall for Norgesmesteskap og likeartede løp, oppnevne teknisk delegert og overvåke organisasjonsmessige opplegg for disse konkurransene.
15) Vedta retningslinjer for deltakelse i internasjonale mesterskap, landskamper og internasjonale konkurranser, fastsette troppenes størrelse, ta ut representasjonsløpere og oppnevne ledere.
16) Utarbeide årsberetning og regnskap samt forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett, bestemme tid og sted for Forbundstinget og sørge for innkalling og de nødvendige forberedelser til dette.
17) Arbeide for at tvister med tilknytning til NOF eller underordnede organisasjonsledd med endelig virkning søkes løst innen NOFs egne styrende og dømmende organer.


Forbundstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.
Forbundstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av IOFs styre og komiteer når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representantene møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra alle forbundsstyremøter.

Protokoller styremøter

Hovedsponsorer