Orienteringskartet

Orienteringskart gis ut av de lokale orienteringsklubbene. Det foreligger per i dag cirka 3.000 orienteringskart av ulik størrelse og målestokk rundt i Norge, og rundt byer og tettsteder er ofte store deler av skogsområdene kartlagt. Kartene er svært detaljerte, og de fleste oppdateres jevnlig. Høydekurver, stup og stein, myrsystem, bekker, stier, bebyggelse mv. er nøye synfart i terrenget, som regel på basis av spesialutarbeidede fotogrammetriske grunnlag.

Ved siden av å være godt egnet for turbruk, kan orienteringskart også være et godt hjelpemiddel:

- ved terrengbefaringer
- som grunnlagskart for planarbeid
- ved registrering av for eksempel kulturminner
- ved analyse av geologiske og kvartærgeologiske forhold.

De fleste orienteringskart klassifiserer terrenget etter grad av åpenhet/vegetasjonstetthet og er dermed også et aktuelt hjelpemiddel for vurdering av tema som viltbiologi, lokalklima o.l.

karteksempel_15000.1.0-470.jpg

 

karteksempel_10000.1.0-470.jpg

De kartene o-klubber gir ut, kan deles inn som følger (men det er ingen klare skiller mellom karttypene):

Karttype, orientering
 

Målestokk                         Ekvidistanse                      Areal (ca-tall)

 

Konkurransekart            
 

1:15 000 eller 1:10 000                   5 m (unntaksvis 2,5 m)  3 - 20 km

Nærområdekart             

Fra 1:2 000 til 1:10 000                   1 - 5 m                                  0,5 – 3 km

Skolegårdskart/instruksjonskart

Fra 1:1 000 til 1:2 500                      1 - 2 m                                  0,1 - 1 km

Turkart

Fra 1:20 000 til 1:40 000 Vanligvis 10 m                   Fra 15-20 km og oppover

Gatekart

                               1:10 000 eller 1:15 000                   5 m                       

Karteksempel_sprint.1.0-470.jpg

Sprintkart

1:5 000 eller 1:4 000                        2 eller 2,5 m                       0,5 - 1 km

 

Karttype,

“skiorientering”

Målestokk                          Ekvidistanse                      Areal (ca-tall)

 

2010-ski-o-kart.jpg

1:10 000 eller 1:15 000   5 m                                        5 - 15 km

Karttype,

«sykkelorientering»

Målestokk                          Ekvidistanse                      Areal (ca-tall)

Langdistanse                     1:15 000 eller 1:20 000   2,5 m (flatt terreng)5 m eller 10 m (bratt terreng)

10 - 20 km

Mellomdistanse

1:10 000 eller 1: 15 000  2,5 m (flatt terreng)5 m eller 10 m (bratt terreng)

5 - 10 km

Sprint

1:5 000, 1:7 500 eller 1:10 000     2,5 m (flatt terreng) 5 m eller 10 m (bratt terreng)

3 - 5 km

 

Les mer om o-kart: her

 

Brosjyren, som bl.a. kan brukes til å presentere o-kart for kommuner og skoler, kan også bestilles gratis fra

http://www.idrettsbutikken.no/

i pakninger à 25 stk.

Kontaktperson Norges Orienteringsforbund:

ivar.haugen(at)orientering.no

Hovedsponsorer