Forbundstinget

 

Norges Orienteringsforbunds øverste organ er forbundstinget, som holdes hvert 2. år i februar/mars på det sted som forbundsstyret bestemmer.

Forbundsstyret har kalt inn til ting 12.-13. mars 2016 på Gardermoen. Tinget starter kl. 12.00 på lørdag og avsluttes kl. 13.00 søndag. Tinget er åpent.

 

Tingets sammensetning er beskrevet i  Norges Orienteringsforbunds lover. Vi ber om at alle deltakere melder seg på: her  innen 4. mars.

 

Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget, heter det i NOFs lov. Fullmaktskjema for kretsene finner du: her

 

Tinget avholdes på Quality Airport Hotell Gardermoen som ligger her. O-kretsene bestiller overnatting for sine delegater. Vis til NOF sin arrangementsavtale med Anita Engen Ween. NOF bestiller overnatting til de øvrige. Observatører ordner det praktiske overfor hotellet selv.

 

Fullstendig sakliste og nødvendige saksdokumenter med forslag til vedtak sendes til orienteringskretser og idrettslag senest 3 uker før forbundstinget.

 

Ta kontakt med vigdis.hoboel@orientering.no om du har spørsmål.


Generelt er det følgende regler som gjelder for Forbundstinget:

Forbundstinget innkalles av Forbundsstyret med minst 4 måneders varsel til de orienteringskretser og idrettslag som har representasjonsrett, jfr. § 11. 

Forslag som skal behandles på Forbundstinget må være Forbundsstyret i hende senest 10 uker før Forbundstinget. Forslag kan fremmes av Forbundsstyret, orienteringskretser og idrettslag. Foreløpig saksliste, inklusive alle innkomne forslag sendes orienteringskretser og idrettslag innen 8 uker før Forbundstinget. Fullstendig sakliste og nødvendige saksdokumenter med forslag til vedtak må være sendt orienteringskretser og idrettslag senest 3 uker før Forbundstinget

Lovlig innkalt forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. På Forbundstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre ikke oppførte saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det ved godkjenning av saklisten. 
 


Sakspapirer forbundsting 2016

Beretning 2016

Vedlegg forbundsting 2016


 

Innkalling til Forbundsting 2016

Saksliste forbundstinget 2016

Protokoller Forbundstinget

Filnavn
Protokoll Forbundstinget 2004.pdf
Protokoll Forbundstinget 2006.pdf
Protokoll Forbundstinget 2008.pdf
Protokoll forbundstinget 2010.pdf
Protokoll forbundstinget 2012.pdf
Protokoll Forbundstinget 2014.PDF

Hovedsponsorer