Kretsledermøtet

Kretsledermøtet bestårav Forbundsstyret og kretslederne eller kretsstyremedlemmer med fullmakt fra kretsstyrene. Kretsledermøtet avholdes minst to ganger i tingperioden og sammenkalles av Forbundsstyrets leder eller når minst halvparten av kretslederne forlanger det.

Kretsledermøtet innkalles med minst 4 måneders varsel. Forslag som ønskes oppsatt på saklisten, må være Forbundsstyret i hende minst 8 uker før møtet. Forslag kan fremmes av Forbundsstyret og orienteringskretsene. Saksliste skal være utsendt til orienteringskretsene senest 3 uker før møtet. Forslag til endringer i konkurransereglene og likestilte regler som ikke er ført opp på utsendt sakliste kan ikke tas opp til behandling.

Kretsledermøtet er vedtaksført med det antall styremedlemmer og godkjente kretsrepresentanter som møter.

Kretsledermøtet skal vedta regler som angår arrangementer innen o-idretten og forutsetningene for slike arrangementer, med unntak av hvilke NM og likeartede løp som skal arrangeres. Et mindretall på minst 1/3 av de stemmeberettigede kan bringe saken inn for Forbundstinget til endelig avgjørelse.

Kretsledermøtet skal videre drøfte aktuelle saker og kan vedta henstillinger og gi Forbundsstyret råd i de saker det ønsker.

Sakspapirer til Kretsledermøtet 2015:

Saksdokumenter KLM 2015

Signert protokoll kretsledermøtet 2015

 

Nedenfor ser du dokumentene som dannet grunnlaget for innledningene under de ulike punktene på Kretsledermøtet høsten 2015:

 

Filer

Hovedsponsorer